Vandens aplinkosaugos priemonės

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS

1. Prioritetinė kryptis

Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara                                                                     

2. Priemonė

Akvakultūra                                                                                        

3. Veiklos sritis

             Vandens aplinkosaugos priemonės                                          

3.1. Programa

Ekologinė akvakultūra                                                                        

3.2. Programa

Gamtotvarka akvakultūros ūkiuose                                                    

3.3. Programa

Vandens paukščių apsaugos priemonės akvakultūros ūkiuose          

4. Projekto pavadinimas

„UAB“ŠILO-PAVĖŽUPIS“AKVAKULTŪROS ŪKIO GAMTOTVARKA“

5. Projekto įgyvendinimo vieta
(duomenys patikrai vietoje atlikti)

Savivaldybės pavadinimas Kelmės RAJONO SAVIVALDYBĖ

Įmonės buveinės adresas
LAIKŠIŲ KAIMAS, ŠAUKĖNŲ SENIŪNIJA, KELMĖS RAJONAS
Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

6. Prašoma paramos suma, Lt

1.860.520 Lt
Nurodoma visa prašoma paramos suma, litais.

6.1. Prašoma paramos suma pagal programą „Ekologinė akvakultūra“

|__|__|__|__|__|__|__|__|  Lt

6.2. Prašoma paramos suma pagal programą „Gamtotvarka akvakultūros ūkiuose“

930.260 Lt

6.3. Prašoma paramos suma pagal programą „Vandens paukščių apsaugos priemonės akvakultūros ūkiuose“

930.260 Lt

7. Pirmieji projekto įgyvendinimo metai

2

0

0

9

 

 

 

 

 

 

(Paraiškos pateikimo metai.)

8. Penktieji projekto įgyvendinimo metai

2

0

1

3

 

 

 

 

 

 

(Paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo Agentūra metai.)

9. Projekto vadovas
(vardas, pavardė):
(pildyti, jei tai ne pareiškėjas)
Tiesioginio ryšio tel. Nr.

 

Arvydas Jucius -direktorius, tel. 8-656-94462

Arvydas Jucius -direktorius, tel. 8-656-94462
(Pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir ataskaitų rengimą projekto įgyvendinimo metu, vardas, pavardė, pareigos,  tel. Nr.)

Trumpas projekto esmės aprašymas

Gamtotvarkos plano pagrindinis tikslas atkurti išnykusias upinių žuvėdrų ir mažųjų kirų (ne mažiau 10 porų) salose perinčias kolonijas, atkurti 20 porų rudakaklio krago perinčią populiaciją, palaikyti dabartinę 10 patinų didžiojo baublio populiaciją. Antraeilis tikslas yra palaikyti dabartinę gulbės giesmininkės, nendrinės lingės bei kitų saugomų paukščių rūšių perinčių populiacijų būklę, išsaugoti svarbias juodojo gandro ir kitų, gretimose teritorijose perinčių paukščių maitinimosi vietas, o, taip pat gerinti sankaupas formuojančių migruojančių vandens ir pelkių paukščių, ypač mažųjų gulbių, buveinių būklę.

Kol kas parengtas tik gamtotvarkos planas, darbams parengta būtina technika. Projektas reikalingas vandens ir tilvikinių paukščių sankaupų vietų bei į ES Paukščių direktyvos I priedą ir į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų rūšių veisimosi  buveinių atkūrimui, formavimai ir ilgalaikei apsaugai. Prie svarbiausių gamtotvarkinių priemonių priskirtume salų formavimą ir priežiūrą bei pylimų šienavimą ir nendrynų tvarkymą, kartu vykdant akvakultūros ūkio hidrotechninių įrenginių tvarkymo darbus (kanalų valymą,pylimų tvirtinimą), kad užtikrinti jų ilgalaikį funkcionavimą, o, taip pat seklių nendrynų išnaikinimą, kad padidinti paukščiams svarbių negilių vandenų plotą. Įgyvendinus projektą, tikimasi upinių žuvėdrų bei mažųjų kirų kolonijų atsikūrimo,perinčių rudakaklių kragų pagausėjimo, o, taip pat migruojančių vandens bei tilvikinių paukščių sankaupų gausos.

Projekto pasirinktos gamtosauginės priemonės atitinka gamtotvarkos plano tiksluose nurodytų paukščių rūšių ekologinę specializaciją ir teritorijos,kurioje bus vykdomas projektas,gamtinės aplinkos ypatybės,jos natūralius sukcesinius pokyčius bei žmonių ūkinės veiklos pobūdį. Todėl projektas atitinka Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra,žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“priemonės „Akvakultūra“ veiklos srities „Vandens aplinkosaugos priemonės“ bei jos programos „Gamtotvarka akvakultūros ūkiuose“ įgyvendinimui keliamus reikalavimus, kadangi numato vandens paukščiams svarbių buveinės savybių išsaugojimą,ramybės zonų sukūrimą ir kitus veiksnius, apimančius daugiau nei įprasta geros akvakultūros praktika. Projekto įgyvendinimą turi užtikrinti jo Pareiškėjas-UAB“Šilo-Pavėžupis“ administracija,o visos suplanuotos priemonės bus įgyvendinamos naudojant bendrovės nuosavus pajėgumus.VU EI stebės gamtotvarkos plane numatytų veiklų įgyvendinimo indikatorius, vertins efektyvumo laipsnį, bei galės pateikti savo išvadas.

GAMTOTVARKOS PLANE NUMATYTOS ATLIKTI PRIEMONĖS
     (pildoma vadovaujantis gamtotvarkos planu)

Priemonės pavadinimas

    Darbų apimtis, projekto įgyvendinimo metais

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

Pylimų šienavimas(ha)

10-60

10-60

10-70

10-70

10-75

Krūmų(ir jų atžalų)iškirtimas pakrantėse ir ant pylimų (ha)

 

 

5-50

 

5-50

 

5-50

 

5-50

Medžių ir krūmų(ir jų atžalų iškirtimas bei aukštosios žolės šienavimas salose (ha)

 

 

0,25-1,0

 

0,25-1,0

 

0,25-1,0

 

0,25-1,0

Atvirų juostų nendrynuose išpjovimas(ha-matuojamas tik išpjautas plotas

 

      –

 

    0,2-2,0

 

   0,3-3,0

 

  0,3-3,0

 

  0,2-3,0

Neužpildytų vandeniu tvenkinių palikimas paukščių veisimosi sezonu,dugno įdirbimas ir sanitarinis paruošimas(ha-tačiau ne daugiau vieno tvenkinio per metus)

 

 

10-13

 

10-15

 

10-15

 

10-20

Stacionarių gaudyklių plėšriųjų žvėrių gausai reguliuoti įrengimas,jų kontrolė ir priežiūra (vnt.)

 

 

9

 

9

 

9

 

9

Inkilų su apsauga nuo plėšrūnų įrengimas ir jų priežiūra (vnt.)

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

Žuvų ligų profilaktika (ha)

100-500

100-500

100-500

100-500

100-500

Naujų nuolatinių salų suformavimas (ha)

0,5-1,0

0,5-1,0

0,5-1,0

0,5-1,0

Pylimų tvirtinimo darbai (m)

500-3000

500-3000

500-3000

500-3000

400-4000

Užpelkėjusių kanalų valymas (m)

300-3000

300-3000

300-3000

300-3000

300-3000

Užpelkėjusių zonų valymas (ha)

2-5

3-10

5-15

5-22

 

DUOMENYS APIE ŽUVININKYSTĖS TVENKINIŲ PLOTUS, KURIUOSE NUMATOMA VYKDYTI PROGRAMĄ „VANDENS PAUKŠČIŲ APSAUGOS PRIEMONĖS“

Žuvininkystės tvenkinių plotas,
ha

Paramos dydis, Lt/ha

Paramos suma, Lt

930.26

1000

930260,00

GAMTOTVARKOS PLANE NUMATYTOS ATLIKTI PRIEMONĖS
     (pildoma vadovaujantis gamtotvarkos planu)

Priemonės pavadinimas

    Darbų apimtis, projekto įgyvendinimo metais

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

Pylimų šienavimas(ha)

10-60

10-60

10-70

10-70

10-75

Krūmų(ir jų atžalų)iškirtimas pakrantėse ir ant pylimų (ha)

 

 

5-50

 

5-50

 

5-50

 

5-50

Medžių ir krūmų(ir jų atžalų iškirtimas bei aukštosios žolės šienavimas salose (ha)

 

 

0,25-1,0

 

0,25-1,0

 

0,25-1,0

 

0,25-1,0

Atvirų juostų nendrynuose išpjovimas(ha-matuojamas tik išpjautas plotas

 

      –

 

    0,2-2,0

 

   0,3-3,0

 

  0,3-3,0

 

  0,2-3,0

Neužpildytų vandeniu tvenkinių palikimas paukščių veisimosi sezonu,dugno įdirbimas ir sanitarinis paruošimas(ha-tačiau ne daugiau vieno tvenkinio per metus)

 

 

10-13

 

10-15

 

10-15

 

10-20

Stacionarių gaudyklių plėšriųjų žvėrių gausai reguliuoti įrengimas,jų kontrolė ir priežiūra (vnt.)

 

 

9

 

9

 

9

 

9

Inkilų su apsauga nuo plėšrūnų įrengimas ir jų priežiūra (vnt.)

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

Žuvų ligų profilaktika (ha)

100-500

100-500

100-500

100-500

100-500

Naujų nuolatinių salų suformavimas (ha)

0,5-1,0

0,5-1,0

0,5-1,0

0,5-1,0

Pylimų tvirtinimo darbai (m)

500-3000

500-3000

500-3000

500-3000

400-4000

Užpelkėjusių kanalų valymas (m)

300-3000

300-3000

300-3000

300-3000

300-3000

Užpelkėjusių zonų valymas (ha)

2-5

3-10

5-15

5-22

 

DUOMENYS APIE ŽUVININKYSTĖS TVENKINIŲ PLOTUS, KURIUOSE NUMATOMA VYKDYTI PROGRAMĄ „VANDENS PAUKŠČIŲ APSAUGOS PRIEMONĖS“

Žuvininkystės tvenkinių plotas,
ha

Paramos dydis, Lt/ha

Paramos suma, Lt

930.26

1000

930260,00

download twitter widgets for your website
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.