Investicijos į akvakultūros įmones

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS


1. Prioritetinė kryptis

Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara                                                            

2. Priemonė

Akvakultūra                                                                              

3. Veiklos sritis

Investicijos į akvakultūros įmones                                           

4. Projekto pavadinimas

(Nurodomas projekto, kuriam įgyvendinti prašoma paramos, pavadinimas)
UAB „Šilo- pavėžupis“ akvakultūros ūkio plėtra

5. Projekto įgyvendinimo vieta
(Duomenys patikrai vietoje atlikti)

Savivaldybės pavadinimas Kelmės RAJONO SAVIVALDYBĖ
Įmonės buveinės adresas
Saukėnų seniūnija, Laikščių KAIMAS
Gatvės pavadinimas:
Namo Nr.  
Buto Nr.    

6. Bendra projekto vertė su PVM, Lt

(Nurodoma bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis su PVM, litais) 313949,88

7. Bendra projekto vertė be PVM, Lt

(Nurodoma bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis be PVM, litais) 290036,24

8. Prašoma paramos suma, Lt

174000
(Nurodoma prašoma paramos suma, litais)

9. Pasirenkamas paramos lėšų išmokėjimo būdas

Sąskaitų apmokėjimas
Išlaidų kompensavimas

10. Planuojama projekto įgyvendinimo pradžia

(Projekto įgyvendinimo pradžia po paramos paraiškos pateikimo (išskyrus prieš paramos  paraiškos pateikimą su projekto įgyvendinimu patirtas išlaidas)
2013-09-16

11. Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga

(Projekto įgyvendinimo pabaiga ( paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo Agentūrai data)
2014-08-20

12. Projekto įgyvendinimo etapai:
(Pildoma, jei planuojama projektą įgyvendinti keliais etapais)

Planuojami projekto įgyvendinimo etapai ir prašoma paramos suma, Lt:

 Pirmojo etapo pabaiga
2014-05                         
(nurodomi metai ir mėnuo)                   

       123931
(nurodoma prašoma paramos suma, Lt)

 Antrojo etapo pabaiga
2014-08
(nurodomi metai ir mėnuo)             

      50069
(nurodoma prašoma paramos suma, Lt)

 N-tojo etapo pabaiga
|__|__|__|__|  |__|__|
(nurodomi metai ir mėnuo)             

       |__|__|__|__|__|__|__|__|
(nurodoma prašoma paramos suma, Lt)

13. Projekto vadovas
(vardas, pavardė):
(pildyti, jei tai ne pareiškėjas)
Tel. Nr.

(Pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir ataskaitų rengimą projekto įgyvendinimo metu, vardas, pavardė, pareigos,  tel. Nr.)
Arvydas Jucius -direktorius, tel. 8-656-94462

1. Esama situacija:

(Kokioms problemoms spręsti reikalingas projektas, kodėl ir kam reikalingi projekto rezultatai, kodėl pasirinktas būtent toks problemos sprendimo būdas, kokia šio metu vykdoma veikla)
AB „Šilo-Pavėžupis“ pradėjo savo veiklą 1993 metais, kai buvo reorganizuota Valstybinė Šilo-Pavežupio žuvininkystės įmonė. 1998 m. akcinė bendrovė buvo reorganizuota į UAB “Šilo-Pavėžupis”.
UAB „Šilo-Pavėžupis“ yra vienas iš pirmaujančių ūkių Lietuvoje. Teritorijoje veikia 68 tvenkiniai, kurių bendras plotas 800 ha vandens paviršiaus. Ūkio pajėgumas siekia 500 t prekinės žuvies per metus, iš kurių didžioji dalis - 80% veidrodiniai karpiai, likusi dalis - 20% žvynuotieji karpiai. Bendrovėje ištisus metus vykdoma komercinė žūklė.
Auginami karpiai šeriami specializuotais, kombinuotais pašarais ir grūdais, kurie laikomi specializuotuose grūdų sandėliuose. Ūkyje yra inkubatorius, kuriame dirbtiniu būdu naršinamos ir auginamos įvairių rūšių žuvis. Inkubatorius veikia visus metus, jame yra 14 biologinių filtrų, vandens šildytuvai, naršyklos. Inkubatorius atitinka visus Europos Sąjungos standartus.
Bendrovėje  šiuo metu dirba 22  darbuotojai. Įmonė turi savo specializuotą transportą, dirbtuves, kuriuose yra tvarkomas inventorius. Taip pat yra žuvies skrodykla, rūkykla, šaldymo įrenginiai. Bendrovė turi 53 ha pasėlių plotų iš kurių 43 ha ariamos, auginami grūdai pašarų žuvims ruošimui. Ateityje bendrovė sieks pilnai apsirūpinti aukštos kokybės grūdais, pašarais.
Investicinį projektą „UAB „Šilo-Pavėžupis“ akvakultūros ūkio plėtra“ bendrovė rengia, siekdama savo patirtį akvakultūros srityje panaudoti naujoje sau sferoje – žuvies auginime uždaroje sistemoje, o taip pagerinti bendrovės pašarų ruošimo bazę. Pradėjus uždaroje sistemoje auginti upėtakius, bus išplečiamas išauginamos žuvies produkcijos asortimentas, išbandomos ūkio galimybės auginti žuvį uždarose sistemose, kas ateityje gali tapti bazine ūkio veikla. Įsigijus sėjamąją ir kultivatorių, ūkyje bus išspręstos sėjos ir laukų apdirbimo problemos. Kultivatorius taip pat bus naudojamas tvenkinių dugnų paruošimui, kas kartu su mulčerio įsigijimu ir panaudojimu teritorijoms prie tvenkinių sutvarkyti, pagerintų sanitarines ir veterinarines sąlygas žuvies auginimui tvenkiniuose.

2. Projekto atitiktis Priemonės tikslams ir uždaviniams:

(Kaip projektas atitinka Priemonės tikslus ir uždavinius)
Teikiant projektą „UAB „Šilo-Pavėžupis“ akvakultūros ūkio plėtra“ norima gauti 174000 Lt ES paramą vandens cirkuliacinei sistemai, mechanizmams, įrenginiams įsigyti. Projektas atitinka Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Akvakultūra“ veiklos srities  „Investicijos į akvakultūros įmones“  veiklos tikslus: plėtoti tradicinių rūšių akvakultūros veiklą, padedančią išsaugoti ir plėtoti tradicinę ekonominę ir socialinę struktūrą bei aplinką, diegti akvakultūros metodus, padedančius mažinti neigiamą ar didinti teigiamą poveikį aplinkai, lyginant su įprastine praktika akvakultūros sektoriuje, darbo ir saugos sąlygų gerinimas akvakultūros ūkių darbuotojams.
Projektu  siekiama įgyvendinti  šiuos programos priemonės uždavinius: modernizuoti akvakultūros įmones, siekti didesnio akvakultūros įmonių produktyvumo ir konkurencingumo, užtikrinti akvakultūros įmonių auginamų žuvų ligų kontrolę ir likvidavimą

3. Atlikti projekto darbai:

(Kokie projekto parengimo darbai jau atlikti)
Šiuo metu yra išanalizuota, kokia įranga reikalinga projektui įgyvendinti, surinkta po tris komercinius pasiūlymus iš įrangos tiekėjų nustatant reikiamos įsigyti įrangos kainą. Sudaryta konsultavimo paslaugų pirkimo sutartis.

4. Realizavimo rinkų pagrindimas:

(Kur ir kaip bus realizuojami projekto rezultatai)
Kadangi numatomos investicijos nedarys žymios įtakos produkcijos apimčių didėjimui, o tik įtakos produkcijos savikainos mažėjimą, tai nereikės ieškoti naujų realizavimo rinkų.  Padidės tik parduodamas  auginamų uždarose sistemose upėtakių kiekis. Upėtakius  užaugintus uždarose sistemose planuojama realizuoti Latvijoje. Likusi produkcija bus realizuojama ten kur ir praėjusiais ir šiais metais, Lietuvoje, eksportuojama į Latviją ir Lenkiją.

5. Kita svarbi informacija:

UAB „Šilo -pavėžupis“ yra įmonė, kurios  pajamos iš žuvininkystės sudaro daugiau kaip 50 proc. pajamų, ir kurių tvenkinių produktyvumo vidurkis viršija šalies tvenkinių bendrą tvenkinių produktyvumo vidurkį praėjusiais ataskaitiniais metais. Įgyvendinant šį projektą siekiama įdiegti recirkuliacines (uždaras) žuvų veisimo ir auginimo sistemas. Įgyvendinus projektą bus sukurta nauja darbo vieta.

6. Projekto rezultatai:

 padidės projekto remiamos veiklos pajamos;
sumažės projekto remiamos veiklos produkto vieneto gamybos sąnaudos;
pagerės projekto remiamos veiklos produkto kokybė;
sumažės žalingas poveikis aplinkai;
kita________________________________________________________