Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS

1. Sąjungos prioritetas

Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas                                                         

2. Priemonė

Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra                                                                                     

3. Projekto pavadinimas

„UAB „ŠILO PAVĖŽUPIS“AKVAKULTŪROS ŪKIO GAMTOTVARKA“

4. Prašoma paramos suma, Eur*

462.264,00  Eur
Nurodoma visa prašoma paramos suma, eurais.

5. Pirmieji projekto įgyvendinimo metai

2

0

1

5

 

 

 

 

 

 

Paraiškos pateikimo metai.

6. Paskutinieji projekto įgyvendinimo metai

2

0

2

1

 

 

 

 

 

 

Paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo Agentūrai metai.

7. Asmuo, atsakingas už projekto vykdymą (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. pašto adresas)
(pildyti, jei tai ne pareiškėjas)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

III. PROJEKTO SANTRAUKA

Trumpas projekto esmės aprašymas

Gamtotvarkos plano pagrindinis tikslas išnykusias upinių žuvėdrų ir mažųjų kirų salose perinčias kolonijas, palaikyti dabartinę rudakaklio krago perinčią populiaciją, palaikyti dabartinę 5-7 patinų didžiojo baublio populiaciją. Antraeilis tikslas yra palaikyti dabartinę gulbės giesmininkės, nendrinės lingės bei kitų saugomų paukščių rūšių perinčių populiacijų būklę, išsaugoti svarbias juodojo gandro ir kitų, gretimose teritorijose perinčių, paukščių maitinimosi vietas, o taip pat gerinti sankaupas formuojančių migruojančių vandens ir pelkių paukščių, buveinių būklę. Kol kas parengtas tik gamtotvarkos planas, darbams parengta būtina technika.

Projektas reikalingas vandens ir tilvikinių paukščių sankaupų vietų bei į ES Paukščių direktyvos I priedą ir į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų rūšių veisimosi buveinių atkūrimui, formavimai ir ilgalaikei apsaugai. Prie svarbiausių gamtotvarkinių priemonių priskirtume salų formavimą ir priežiūrą bei pylimų šienavimą ir nendrynų tvarkymą, kartu vykdant akvakultūros ūkio hidrotechninių įrenginių tvarkymo darbus (kanalų valymą, pylimų tvirtinimą), kad užtikrinti jų ilgalaikį fukcionavimą, o taip pat užpelkėjusių zonų sutvarkymą, kad padidinti paukščiams svarbių negilių vandenų plotą. Įgyvendinus projektą, tikimasi upinių žuvėdrų bei mažųjų kirų kolonijų atsikūrimo, perinčių rudakaklių kragų pagausėjimo, o taip pat migruojančių vandens bei tilvikinių paukščių sankaupų gausos.

Projekto pasirinktos gamtosauginės priemonės atitinka gamtotvarkos plano tiksluose nurodytų paukščių rūšių ekologinę specializaciją ir teritorijos, kurioje bus vykdomas projektas, gamtinės aplinkos ypatybes, jos natūralius sukcesinius pokyčius  bei žmonių ūkinės veiklos pobūdį. Todėl projektas atitinka Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ programos įgyvendinimui keliamus reikalavimus, kadangi numato vandens paukščiams svarbių buveinės savybių išsaugojimą, ramybės zonų sukūrimą ir kitus veiksnius, apimančius daugiau nei įprasta geros akvakultūros praktika. Projekto  įgyvendinimą turi užtikrinti jo Pareiškėjas – UAB „Šilo-Pavėžupis“ administracija, dalis suplanuotų priemonių bus įgyvendinama rangos būdu, kitos - naudojant bendrovės nuosavus pajėgumus.

IV. DUOMENYS APIE DEKLARUOTUS ĮVEISTŲ TVENKINIŲ PLOTUS IR NUMATOMĄ GAUTI PARAMĄ

Projekto įgyvendinimo
laikotarpis
(pildo pareiškėjas, pažymėdamas atitinkamą langelį ženklu „X“)

 

 

Iš 3 ataskaitinių metų iki paraiškos pateikimo pasirinktų metų deklaruotasįveistų tvenkinių plotas, ha (pildo pareiškėjas)

Iš 3 ataskaitinių metų iki paraiškos pateikimo pasirinktų metų deklaruotas įveistų tvenkinių, kurie patenka į „Natura 2000“ teritoriją, plotas, ha (pildo pareiškėjas)

Paramos dydis už 1 įveistą tvenkinio hektarą, Eur už ha

Paramos dydis už 1 įveistą tvenkinio, kuris patenka į „Natura 2000“ teritoriją, hektarą, Eur už ha

Prašoma paramos suma, Eur*
(pildo pareiškėjas)

1

2

3

4

5

6

5 metai        

 

700,4

 

 

110

 

 

462.264,00

6 metai      X                                                

V. GAMTOTVARKOS PLANE NUMATYTOS ATLIKTI PRIEMONĖS
(Pildoma vadovaujantis gamtotvarkos planu)

Tvarkymo priemonės pavadinimas

Mato vnt.
(ha, m, m2, vnt.)

Darbų apimtis, projekto įgyvendinimo metais*

2015 metai

2016 metai

2017 metai

2018 metai

2019 metai

2020 metai

Pylimų ir tvenkinių pakrančių (nuo pylimo šlaito viršaus iki vandens) šienavimas

 

1 ha

 

-

 

10-60

 

10-70

 

10-70

 

10-70

 

10-70

Krūmų (ir jų atžalų) iškirtimas pakrantėse ir ant pylimų

 

100 m²

 

10-500

 

20-700

 

30-800

 

40-900

 

50-1000

 

50-1000

Medžių ir krūmų (ir jų atžalų) iškirtimas bei aukštosios žolės šienavimas salose

 

1 ha

 

0,1-3

 

0,1-3

 

0,1-3

 

0,1-3

 

0,1-3

 

0,1-3

Netinkamų nendrynų išpjovimas (sunaikinimas)

 

1 ha

 

 

 

 

 

 

Naujų nuolatinių salų suformavimas

1 vnt
(0,1 ha)

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

Inkilų su apsauga nuo plėšrūnų įrengimas

 

1 vnt

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

Užpelkėjusių kanalų valymas ir dumblo nusėsdintuvų valymas

 

100 m

 

2-50

 

2-60

 

3-70

 

3-70

 

3-70

 

3-70

Užpelkėjusių tvenkinio zonų valymas durpiniuose dirvožemiuose

 

1000 m²

 

 

 

 

 

 

Užpelkėjusių tvenkinio zonų valymas ne durpiniuose dirvožemiuose

 

1000 m²

 

5-300

 

5-300

 

5-300

 

5-300

 

5-300

 

5-300

Pylimų tvirtinimo darbai

100 m²

1-500

1-500

1-500

1-500

1-500

1-500